Üzleti Feltételek

Kedves Látogató, jelen menüpontban az alábbiakról kap tájékoztatást:

 

1. Adatvédelem

2. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

3. Szállítási és fizetési információk


 

1. Adatvédelem 


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

A Finclub Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 7. fsz.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-862491; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; adószám: 13577407-2-42; elérhetőség: e-mail: info@finclub.hu; továbbiakban: a „Finclub” vagy a „Társaság”) tiszteletben tartja a weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a http://www.finclub.hu/ weboldalnak (a továbbiakban: „Weboldal”) működtetésére vonatkozik, amely Weboldalon a jelen adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül elérhető.

A Finclub, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. Az adatvédelmi törvény rendelkezéseit itt olvashatja.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Finclub, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet előzetesen és annak kérésére tájékoztatja.

 

2. AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK KEZELÉSE

2.1. Önként rendelkezésre bocsátott Személyes Adatok

A Finclub kezeli azokat az önként rendelkezésére bocsátott adatokat, amelyek alkalmasak az Ön személy szerinti azonosítására, mint például a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím („Személyes Adatok”). A Személyes Adatokat Ön a Weboldal megfelelő részének használatával bocsátja a rendelkezésünkre. A Finclub a Személyes Adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelés célja a Finclub által nyújtott szolgáltatások nyújtásának biztosítása és fejlesztése,  a Vásárlóval  történő kapcsolattartás a 2011. évi CXII. törvény 65. (3) bekezdésének a) pontja alapján. 

Az Finclub a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely  Vásárló  e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót  terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.2. Web-szerver látogatási adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Vásárló bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Finclub rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adatok például az IP cím, a látogatás időpontja, a felkeresett oldalak, a weboldal, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes  a Vásárló  adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Finclub fér hozzá. Ha Weboldalunk cookie-kat használ, a web-szerver gyűjti az ezekkel kapcsolatos adatokat is.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése és  a Vásárló  jogainak védelme.

Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és/vagy a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

 

3. FELHASZNÁLÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

A Személyes Adatokat felhasználhatjuk abból a célból, hogy a Weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekben (lentebb) foglaltaknak megfelelően kapcsolatba lépjünk Önnel, termékeinket kérésére eljuttassuk Önhöz, illetőleg Önt a termékeinkre és a szolgáltatásainkra vonatkozó információkkal lássuk el.

A Személyes Adatokat kizárólag a Társaságunkkal közösen végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban továbbítjuk a megbízottjainknak, szállítóinknak, és szerződéses partnereinknek. A megbízottaink, szállítóink, és szerződéses partnereink semmilyen más módon nem használhatják fel ezeket az adatokat, csak a Finclub-nak történő szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve azokkal a szolgáltatásokkal összefüggésben, amit a Finclub-bal együttműködésben végeznek (ld. Adatfeldolgozók).

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Személyes Adatokat a hatóságok jogszerű megkeresésére történő válaszadás során, illetőleg ha azt a jogszabályok előírják, átadja.

Mindenki, aki részére a Társaság adatokat ad át, szerződés alapján köteles legalább a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatba foglaltakkal egyenértékű védelmet biztosítani az adatok tekintetében.

A Személyes Adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek, illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki. A Személyes Adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Személyes Adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megteszünk.

 

4. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Vásárló által megadott Személyes Adatok addig kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről, amíg  a Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes Vásárlói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha  a Vásárló Személyes Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, és/vagy adatainak törlését kérte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

5. AZ ÉRÍNTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Személyes Adatok helyesbítése és a Személyes Adatok törlése vagy zárolása iránti igény kifejezett írásos nyilatkozattal közölhető az alábbi e-mail címen: info@finclub.hu Személyes Adataik kezeléséről  a Vásárlók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az Finclub címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a  info@finclub.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Finclub csak akkor tekint hitelesnek, ha azt  a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet  a Vásárlónak a Finclub által kezelt adataira, azok forrásaira,  az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik, milyen célból és milyen jogalapon kapták vagy kapják meg a Vásárló adatait.

Az érintett tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen, ennek részletes módját az adatvédelmi törvény 21.§ tartalmazza.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Erről részletes tájékoztatást az adatvédelmi törvény 22.§-ában olvashat.

A Vásárló az adatvédelmi törvény valamint az 1954. évi IV. tv alapján jogérvényesítési lehetőségeit bíróságon gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes Adattal kapcsolatban kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;levelezési cím:1534 Budapest, Pf.: 834; telefon: +36 (1) 391-1400) segítségét.

 

6. Adatfeldolgozók

A csomagok kiszállítását mint adatfeldolgozó a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)  végzi.

A Finclub által megbízott adatfeldolgozók, munkájuk során, kötelesek a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően eljárni.

A Finclub bármikor jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról  a Vásárlókat a honlapon külön is tájékoztatjuk.

Budapest, 2012. szeptember 3.

 

2. Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

  
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Finclub Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 7. fsz.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-862491; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; adószám: 13577407-2-42; elérhetőségek: e-mail:  info@finclub.hu; telefon: +36 30 754 66 12; továbbiakban: „Finclub”) és a Finclub által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Finclub és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

1.    Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Finclub http://eshop.finc.ub.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  Az Online termékházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza. 

1.2. Az Online termékházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.  

1.3. A Webshop termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.  

1.4. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés Finclub által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar.

 

2.    Megrendelés

2.1. A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges, de a későbbi rendeléseket megkönnyíti.

2.2. A rendelés menete:

2.2.1. A termék kiválasztása a „Vásárlás”  (narancssárga téglalap) ikonra kattintva történik, a rendelni kívánt darabszám megadásával, melyet az ikon bal szélén található fehér négyzetbe írunk be. 

2.2.2. Az ikonra kattintva a rendszer megkérdezi, „Szeretne –e tovább vásárolni?”. Itt be is fejezheti a rendelést, vagy a „Nem, tovább vásárolok” gombra kattintva folytathatja vásárlását. Az aktuális rendelését a "Kosár" menüben van lehetősége áttekinteni, ha tovább szeretne vásárolni.

2.2.3. Amennyiben kiválasztotta a terméke(ke)t, és a „Kosár” menüben választott a szállítási módok közül, a „Megrendelem a termékeket” linkre kattintva , amennyiben még nem regisztrált Vásárlónk,  a „Cím” gombra kattintva megadhatja a kiszállításhoz szükséges adatait, majd a „Ment” gombra kattintva rögzítheti azokat. Amennyiben Ön regisztrált Vásárlónk, a szállítási adatok és a fizetési adatok  rubrikái kitöltve jelennek meg. A kitöltött rubrikák módosítására lehetősége van. Amennyiben csak az adott rendeléshez szeretne más adatokat megadni, azt itt megteheti. 

2.2.4. A rendelés véglegesítését, és az adatok ellenőrzését a „Rendelés befejezése” linkre kattintva végezheti el, ugyanis itt megjelenik a végleges rendelés, az összes rendelt termékkel, a szállítási címmel és a teljes végösszeggel. Ha ezek valamelyikét módosítani szeretné, akkor a különböző műveletek fülei alatt ezt megteheti.

2.2.5. Miután a véglegesítés megtörtént, a „Rendelés befejezése” gombra kattintva továbbíthatja rendelését részünkre. Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, kérjük azt haladéktalanul, jelezze az info@finclub.hu e-mail címen, vagy a +36 30 754 66 12-es telefonszámon. 

2.3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.  A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát véletlenül nem kapná kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a fent megjelölt e-mail címen.

2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségéről tájékoztatót az „Szállítási és Fizetési információk” menüpontban és jelen ÁSZF 3.1 pontjában találhat. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.4.1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Finclub fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

2.5. A megrendelést a Finclub weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Finclub a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem vállal. 

2.6. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.

2.7. Finclub a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Finclub ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

 

3.    Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A termék átadása a megrendelés visszaigazolását követően futárszolgálattal történő kiszállítással (950,- Ft)  vagy személyes átvétel választásánál személyesen történik a cég székhelyén (nincs szállítási költség). A terméket kiszállítás esetén utánvéttel a megrendelt termék kézhezvételekor fizetheti. Utánvéttel történő fizetésre csak Magyarország területén belüli kiszállítás esetén van lehetőség.

3.2. Utánvétellel történő fizetés esetén kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárcég alkalmazottjának! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! A Finclub a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.3. A bruttó 50.005,- Ft összeget meghaladó megrendelések esetén a szállítási díjat a Finclub viseli. 

3.4. A Weboldalon megrendelt termékeket a Finclub a Vásárló által előzőleg megadott a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen adja át. 

3.5. A Finclub a Felek ettől eltérő kifejezett megállapodása kivételével köteles a termék megrendelésétől számított 10 napon belül teljesíteni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

3.6. Amennyiben a Finclub a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni.

3.7. A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálja.  

 

4.    Szavatosság

4.1. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.  

Ha az átvett termék hibás, a vásárló érvényesítheti szavatossági igényét. A Vásárló szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek.

4.2. Az igényérvényesítés módja:

4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Finclub-al szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

4.2.2. A Finclub a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a Vásárló nevét, címét,
b) a termék megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.

4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).

4.2.4. Ha a Finclub a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

4.3.    Az igényérvényesítés határideje:

4.3.1.    A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival. A Vásárló szavatossági igényét az átvételt követő két évig érvényesítheti.

4.3.2.    Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az átvételtől számított első hat hónapban felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a Finclub-nak kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, hanem a Vásárló közvetlenül fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH). Ez esetben a vizsgálat költségeit a Vásárlónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza, ha a kifogása alaposnak minősült.

4.4.    A szavatosság az alábbiakra terjed ki:

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában szereplő tulajdonságokkal.

4.5.    Kicserélés, árleszállítás, elállás:

4.5.1.    A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a Finclub készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

4.5.2.     A kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb tizenöt napon belül végezzük el.

4.5.3.    A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

4.5.4. A Finclub mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.

4.5.5. Ha a Vásárló észreveszi, hogy a Finclub hibásan teljesített, és ezt nem közli időben (kézhezvételtől számított 2 hónapon belül), akkor az ebből eredő kárért a Finclub nem felel.

4.6.    Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nemcsak szavatossági igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kára megtérítését is.

Bővebb tájékoztatást a fent megjelölt jogszabályhelyeken kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találhat.5.    Elállási jog, és annak módja

5.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)

5.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a számlával bizonyítható.

5.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

5.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Finclub címére. A Finclub kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.

5.5. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

5.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Finclub kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára, vagy a Vásárlóval történő előzetes megbeszélés alapján, postai úton fizeti vissza.

 

6.    Egyéb rendelkezések

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit.

6.2. A Finclub nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

6.3. A Finclub a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Finclub a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Finclub alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Finclub a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től 2011. évi CXII. tv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

6.4. A Finclub bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

6.5.  A Finclub nem küld hírlevelet.

6.6. A Webshop magatartási kódexszel nem rendelkezik.

6.7. Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! 

6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@finclub.hu; címen, valamint a Finclub +36 30 754 66 12-es telefonszámon, amely telefonszám hétfőtől szombatig, közép európai idő szerint délelőtt 9 órától este 17 óráig hívható.  

Budapest, 2012.szeptember 3. 

 

3. Szállítási és fizetési információk

 

 Szállítási mód Ár
   
Személyes átvétel ingyenes
Futárszolgálat - GLS 950 Ft

Fizetés módjai

  • Utánvétel: a termék átvételekor személyesen a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. képviselőjének kell fizetni.
  • Személyes átvétel: A megrendelt termékeket ingyenesen átvehetik Értékesítési Központjainkban, ahol a fizetés csak készpénzzel lehetséges. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni, hogy melyik Értékesítő Központban kívánják étveni a megrendelést. Értékesítő Központjaink a következők:

Budapesti Értékesítő Központ

Székesfehérvári Értékesítő Központ

Zalaegerszegi Értékesítő Központ

Veszprémi Értékesítő Központ

A Finclub webshopon szereplő termékek árai tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.

 

A szállítás módjai

Alacsony méretű, vagy kis darabszámban rendelt termékek szállítása légpárnás borítékban, míg a nagyobb méretű termékek dobozban történik.

 

Szállítási feltételek

Futárszolgálat - GLS utánvét

A megrendelt csomagokat futárszolgálattal is megrendelheti (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.)  A kiszállítás díja egységesen 950 Ft, (mely összeg tartalmazza az ÁFA-t).

50 005 Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

Amennyiben Ön a kiszállítás időpontjában nem tartózkodik otthon, a futár értesítőt hagy, a későbbi kiszállítást telefonon tudják egyeztetni.

 

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a Finclub Hungary  Kft. Általános Szállítási feltételeiben felsorolt, a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. 

Ön a szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru – eredeti, csomagolt, lezárt formában történő visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru vissza szolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Szállítási feltételeink Magyarország területén belül érvényesek.

Budapest, 2014. február 12.

 

 

Miért vásároljon tőlünk?

Természetes alapanyagú
termékek

Csúcsminőségű
termékek

Ökológiai gazdálkodásból
származó növények

Több mint 30 éve
a piacon

Orvosi grémium
garanciája