Személyes adatok védelme a Finclub Hungary Kft-ben

A FINCLUB HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 7. fszt., cg: 01-09-862491 nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 13577407-2-42, képviselik együttesen: Ing. Tomasz Burawa és Daniel Burawa ügyvezetők) nagy figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. Ez a dokumentum információként szolgál, melyben bővebben szeretnénk megismertetni Önnel, hogy milyen személyes adatok, milyen céllal és hogyan kerülnek feldolgozásra, illetve kinek továbbítjuk a feldolgozott adatokat és nem utolsó sorban ismerteti az Ön adatfeldolgozással kapcsolatos jogait. A Finclub Hungary Kft. tevékenysége részeként több kategóriából származó személyes adatokat dolgoz fel, amelyek a következők: alkalmazottak, álláskeresők, vásárlók – mint magán személyek, vagy mint cégek (finclub tag/nem tag/üzleti partner), termékek és szolgáltatások szállítói és vásárlói. Ez a dokumentum egy alapvető áttekintést nyújt a Finclub Hungary Kft-ben történő személyes adatok kezeléséről és felhasználásáról. Esetleges további kérdéseivel forduljon cégünkhöz a finclub@finclub.hu e-mail címen. A Finclub Hungary Kft. termékeit direkt marketing módszerrel értékesíti, amely során a viszonteladók – forgalmazók idővel többszintű hálózati struktúrát alakítanak ki, azaz értékesítési hálózatot.

 

A leányvállalat szervezeti felépítése

 

A. Milyen adatok kerülnek feldolgozásra?


A Finclub Hungary Kft. gondoskodik arról, hogy csakis az adatok feldolgozása céljához nélkülözhetetlen adatokat dolgozzon fel és a feldolgozás mértékét minimalizálja. A Finclub Hungary Kft. szinte minden alkalommal ezeket a személyi azonosító adatokat dolgozza fel: vezetéknév és keresztnév, lakcím, telefonszám és e-mailcím. Egyéb személyes adatokat a feldolgozás célja alapján dolgoz fel és ezt a célt előre ismerteti Önnel. Amennyiben bármikor információt szeretne kérni a személyes adatai feldolgozásáról és annak céljáról, forduljon a Finclub Hungary Kft-hez és kérelmét küldje a finclub@finclub.hu e-mail címre

 

B. Milyen okból kerülnek feldolgozásra a személyes adatok?


A Finclub Hungary Kft. személyes adatokat csak jogi alapon dolgoz fel. Az Ön személyes adatainak feldolgozására ezekben az esetekben kerülhet sor:

  • az Ön hozzájárulása nélkül a közös szerződés teljesítése érdekében, a Finclub Hungary Kft. jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy
  • az Ön hozzájárulása alapján, ha ez megtörtént.

Amennyiben nem az a) pontban leírt esetekről van szó, a Finclub Hungary Kft. az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen esetben nem dolgozza fel az Ön személyes adatait.

 

B.1. Adatfeldolgozás a szerződés teljesítése céljából


Abban az esetben, ha Ön a Finclub Hungary Kft-el közös szerződési viszonyba lép, illetve a szerződés előkészítéséről van szó, elengedhetetlen, hogy a Finclub Hungary Kft. feldolgozza az Ön személyes adatait, mivel csak így tudja teljesíteni a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. Ez okból a Finclub Hungary Kft-nek nincs szüksége hozzájárulásra a személyes adatok kezeléséhez. Ilyen szerződés pl. munkaszerződés, kereskedelmi szerződés, ügyfelek és a cég közti szerződés, illetve a Finclub Hungary Kft. és különböző szolgáltatásokat és termékeket árusító és vásárló személyek között. A Finclub Hungary Kft. kötelessége bebiztosítani, hogy csak a szerződések megkötéséhez szükséges adatok kerüljenek feldolgozásra, illetve ügyelni arra, hogy ezek az adatok folyamatosan frissítve, illetve - ha a feldolgozás okai megszűnnek (főleg a szerződés megszűnését követően) - törölve legyenek.
 

B.2. Jogi kötelezettségeken alapuló adatfeldolgozás


A Finclub Hungary Kft. az Ön személyes adatait jogszabályokon alapuló okokból is feldolgozhatja. Ezek a jogszabályok a Finclub Hungary Kft-t kötelezhetik némely személyes adat hosszabb távú, illetve megszabott idejű tárolására/feldolgozására, valamint olyan személyes adatok feldolgozására, melyek nélkülözhetetlenek a Finclub Hungary Kft. kötelezettségeinek teljesítésére. Tekintettel az alábbiakra, ebben az esetben sincs szükség az Ön hozzájárulására. Íme, egy példa. Ha pl. Ön a Finclub Hungary Kft. alkalmazottja, akkor a Finclub Hungary Kft. köteles egyes személyes adatot feldolgozni az adó-, egészségügyi és társadalombiztosítási járulékok érdekében. Ebben az esetben is a Finclub Hungary Kft. ügyelni fog arra, hogy csakis az e célból szükséges személyes adatok kerüljenek feldolgozásra és csakis a minimálisan szükséges időre.

 

B.3. Jogos érdekeken alapuló adatfeldolgozás


A Finclub Hungary Kft. az Ön személyes adatait abban az esetben is feldolgozhatja, amennyiben azok feldolgozása jogos érdekeken alapul, figyelembe véve az Ön alapvető jogait, illetve a jogos érdekeket, ha ezek elsőbbséget élveznek az Ön jogos érdekeivel szemben. A jogszabály ebben az esetben sem igényli az Ön hozzájárulását. Ez például akkor történik meg, amikor Ön felveszi a kapcsolatot a Finclub Hungary Kft-el, de ezt a kapcsolatfelvételt nem lehet a szerződésből eredő kötelezettségek közé sorolni. A jogos érdek alapján a Finclub Hungary Kft. jogában áll pl. az alkalmazottak ellenőrzéséhez szükséges adatok feldolgozása is. Némely esetben a Finclub Hungary Kft. jogában áll marketing és reklám információkkal Önhöz fordulni annak ellenére, hogy Ön ezt nem hagyta jóvá. Abban az esetben, ha úgy érzi, hogy a jogos érdekeken alapuló adatfeldolgozás a Finclub Hungary Kft. részéről szabálytalan, jogában áll ezt jelezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak és a Finclub Hungary Kft. kötelessége bizonyítani, hogy ez nem történt meg. Amennyiben ezt nem tudja, kötelessége az adatfeldolgozást befejezni.

 

B.4. Adatfeldolgozás hozzájárulás alapján


Amennyiben Ön hozzájárult, hogy személyes adatait a Finclub Hungary Kft. feldolgozza és kezelje, az adatfeldolgozás ez okból is megvalósul. A Finclub Hungary Kft-nek nyújtott  hozzájárulás önkéntes, azaz nem köteles jóváhagyni. Amennyiben nem járul hozzá a személyes adatai feldolgozásához, ez nem jár semmilyen káros következménnyel az Ön részére. A már megadott hozzájárulást bármikor, bármiféle következmény nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a feldolgozás jogszerűségét a visszavonás előtt. Az Ön hozzájárulása alapján az Ön személyes adatai főként marketing és reklám céljából kerülnek feldolgozásra, amely része pl. az akciós termékek reklámozása.

 

B.5. Az adatfeldolgozás további okai


Konkrét esetekben az Ön személyes adatai más jogszabály alapján is feldolgozásra kerülhetnek, de természetesen ilyen esetben ezt előre tudatjuk. Abban az esetben, amennyiben személyes adatait ki szeretné egészíteni, kérésével forduljon a Finclub Hungary Kft-hez és kérelmét küldje a finclub@finclub.hu e-mail címre.

 

C. A személyes adatok feldolgozásának időtartama


A Finclub Hungary Kft. az Ön személyes adatait megadott időre dolgozza fel. Ez az időtartam mindig a feldolgozás céljától és jogi okától függ. A személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítése céljából addig az ideig történik, amíg a szerződésben megszabott jogok és kötelezettségek teljesítése befejeződik, azaz rendszerint a szerződés szerinti legutolsó törvény elévülési idejének lejártáig. A jogi kötelezettségeken alapuló adatfeldolgozás a kötelezettségek érvényességéig történik. A jogos érdekeken alapuló adatfeldolgozás az Ön jogos érdekeinek érvényességéig történik. Amennyiben az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásával történik, a feldolgozás időtartalma a hozzájárulás részét képezi, melyet, ahogy már említettük bármikor visszavonhat.

 

D. Milyen forrásból származnak a személyes adatok?


A Finclub Hungary Kft. főként Öntől szerzi a személyes adatokat. Némely esetben azonban származhatnak nyilvánosan hozzáférhető forrásokból is.

 

E. Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz?


A Finclub Hungary Kft., az Ön személyes adatainak adatkezelője, ami azt jelenti, hogy ő határozza meg az adatfeldolgozás célját. A Finclub Hungary Kft. tevékenysége alapján az Ön személyes adatait további személyeknek is rendelkezésre bocsájtja, azaz további adatfeldolgozónak vagy adatkezelőnek. Ilyen személyek pl. az Orvosi Grémium tagjai, akik Önnek személyre szabott étrend-kiegészítő listát készítenek.
A Finclub Hungary Kft. felügyeli, hogy minden egyes személy, akinek hozzáférése van az Ön személyes adataihoz, megóvja azokat. A Finclub Hungary Kft. nem adja olyan személynek az Ön adatait, aki nem biztosítja a magas szintű adatvédelmi biztonságot.
A Finclub Hungary Kft. az Ön személyes adatait nem továbbítja az Európai Unión kívül. Tekintettel arra, hogy a Finclub Hungary Kft. egy leányvállalt, azaz egy nemzetközi csoport része, így némely esetben a személyes adatok csoporton belüli továbbítására kerül sor.

 

F. Az adatfeldolgozással kapcsolatos jogai


Az adatfeldolgozással kapcsolatban a Finclub Hungary Kft-el szemben Önnek jogai vannak, melyeket a cég teljes mértékben garantál.

 

F.1. Hozzáférési jog


A hozzáférési joga alapján jogában áll érdeklődni, hogy milyen személyes adatok kerülnek feldolgozásra, milyen célból, mennyi ideig, honnan származnak ezek a személyes adatok, kinek vannak továbbítva, a Finclub Hungary Kft-én kívül kinek van hozzáférhetősége az adatokhoz és milyen további jogai vannak az adatfeldolgozással kapcsolatban. Amennyiben az említett információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, illetve további információkat igényel, bátran forduljon a Finclub Hungary Kft-hez.

 

F.2. Helyesbítési jog


Abban az esetben, ha személyes adataiban hibát talál, illetve változtatni kíván rajtuk, jogában áll rögtön megváltoztatni vagy kibővíteni Őket.

 

F.3. Törlési jog


Bizonyos esetben jogában áll személyes adatai teljes törlését kérni. A következő okokból az Ön személyes adatait azonnal töröljük:

  • Megszűnt az ok, amiért az Ön személyes adatai feldolgozásra kerültek
  • Visszavonja a személyes adatai feldolgozásához szükséges hozzájárulást, ha olyan adatokról van szó, melyekhez szükség volt az említett hozzájárulásra és nincs további ok, amiért ezeket az adatokat tovább fel kéne dolgozni
  • Él az adatfeldolgozás kifogásolásának jogával (lást a Feldolgozás kifogásolása), amely a Finclub Hungary Kft. törvényes érdekein alapul és ezek az érdekek már megszűntek, vagy
  • Úgy gondolja, hogy a Finclub Hungary Kft. nem dolgozza fel szabályosan az Ön személyes adatait.

A törlési jog nem léphet érvénybe mindaddig, amíg a Finclub Hungary Kft-nek szüksége van az Ön személyes adataira jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy jogi követeléseinek, illetve védelmének érdekében.

 

F.4. A feldolgozás korlátozásának joga


Bizonyos esetben a törlési jogon kívül jogában áll korlátozni a személyes adatok feldolgozását. Ez a jog azt jelenti, hogy némely esetben kérheti azon személyes adata megjelölését, melyeket nem kíván tovább feldolgoztatni – ebben az esetben a korlátozás megadott időre szól, nem örökre (mint pl. a törlési jog esetén). Személyes adatait a Finclub Hungary Kft. ezekben az esetekben kötelező korlátozni:

  • Megtagadja a személyes adatok pontosságát,
  • Ha személyes adatai nem megfelelő jogi alapon kerülnek feldolgozásra (pl. több adat, mint amelyet a szabályzatok engedélyeznek), de Ön törlés helyett csak a korlátozásukat kéri (pl. ha úgy gondolja, hogy a jövőben úgyis megadná a Finclub Hungary Kft-nek ezeket az adatokat)
  • Az Ön személyes adatai már nem szükségesek, de Ön viszont megköveteli, hogy rendszerünkbe maradjanak meghatározás, érvényesítés és védelem érdekében
  • Ellenzi a feldolgozást. A feldolgozás kifogásolásának joga lejjebb található. Addig az ideig, amíg kérelmének vizsgálata folyik, a Finclub Hungary Kft. köteles személyes adatai feldolgozását korlátozni.

 

F.5. Adattovábbítási jog


Jogában áll kikérni a Finclub Hungary Kft-től az összes személyes adatát, amelyet rendelkezésére bocsájtott és amelyek az Ön hozzájárulása alapján feldolgozásra kerültek. Kérelme alapján az összes személyes adatot strukturált, általánosan használt és olvasható formában kapja meg. Hogy kérelme alapján ezek az adatok egyszerűen elkészíthetőek legyenek, így csak azokról az adatokról lehet szó, melyek automatizált módszerrel elektronikus formában kerültek feldolgozásra.

 

F.6. Feldolgozás kifogásolásának joga


Jogában áll kifogásolni azon személyes adat feldolgozását, amelyek a Finclub Hungary Kft. jogos érdekei céljából történnek. Ezen személyes adatok feldolgozását a Finclub Hungary Kft. megszünteti, kivéve, ha súlyos indokok lépnek fel, amelyek alapján nem szüntethető meg ez a feldolgozás. A Finclub Hungary Kft. viszont kifogása alapján a marketig célból történő személyes adatai feldolgozását azonnali hatállyal megszünteti.

 

F.7. A hozzájárulás visszavonásának joga


Személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik, melyet jogában áll bármikor visszavonni.

 

F.8. Panasz benyújtásának joga


Személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos esetleges panaszaival jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

G. Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogainak alkalmazása


A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait írásban igényelheti, melyet a finclub@finclub.hu e-mail címen tehet meg. Kérelmét felesleges késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül elintézzük. Kivételes esetben, főként összetettebb kérvény esetén a Finclub Hungary Kft. jogában áll ezt az időt még két hónappal meghosszabbítani. Természetesen erről és az esetleges okról informálni fogjuk Önt.

Miért vásároljon tőlünk?

Természetes alapanyagú
termékek

Csúcsminőségű
termékek

Ökológiai gazdálkodásból
származó növények

Több mint 30 éve
a piacon

Orvosi grémium
garanciája